Wanneer je gebruik maakt van de diensten van NICO Advocatuur, zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden.

Algemene voorwaarden NICO Advocatuur
Versie 2018

1. Definities
1.1. NICO Advocatuur: de heer mr. N. Bouwman, handelende onder de naam ‘NICO Advocatuur’, zaakdoende te (7951 CP) Staphorst aan de Gemeenteweg 72, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72842733.
1.2. Contract: de schriftelijke vastlegging door NICO Advocatuur van de inhoud van de overeenkomst (vastlegging per e-mail daaronder verstaan).
1.3. Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

2. Toepasselijkheid en rangorde
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige opdrachten, offertes,  overeenkomsten en andere huidige en toekomstige rechtsbetrekkingen tussen NICO Advocatuur en de opdrachtgever, evenals op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Deze algemene voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle personen die direct of indirect werkzaam zijn of waren voor NICO Advocatuur, hetzij als werknemer, adviseur, als derde opdrachtnemer of als derde in enige andere hoedanigheid.
2.2. Voor zover in het Contract wordt afgeweken van het bepaalde in deze algemene voorwaarden geldt de inhoud van het Contract.
2.3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Offertes en overeenkomsten
3.1. Alle door NICO Advocatuur uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, ook indien zij eentermijn voor aanvaarding vermelden. Een aanbod is nooit langer dan 30 dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
3.2. NICO Advocatuur heeft altijd het recht de aanbieding of offerte tot de aanvaarding ervan te herroepen.
3.3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd met uitsluiting van de werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek, ook wanneer de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op de uitvoering door één bepaalde persoon.
3.4. NICO Advocatuur is gerechtigd voor de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.
3.5. Een opdracht aan NICO Advocatuur houdt mede de bevoegdheid in om namens de opdrachtgever overeenkomsten te sluiten met hulppersonen zoals deurwaarders, andere advocaten en adviseurs, koeriers etc. NICO Advocatuur is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen in de uitvoering van opdrachten van deze door NICO Advocatuur ingeschakelde derden.

4. Prijzen en betaling
4.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal het aan de opdrachtgever in rekening te brengen honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren, vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven per medewerker. NICO Advocatuur is gerechtigd het honorarium per 1 januari van elk jaar aan te passen.
4.2. Naast het honorarium zullen de ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten, zoals deurwaarderskosten en griffierechten, evenals declaraties van ingeschakelde derden, zoals deskundigen en andere advocaten, in rekening worden gebracht.
4.3. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn prijzen in offertes en overeenkomsten of op enige andere opgave van NICO Advocatuur in euro’s, exclusief BTW, exclusief kosten van derden, exclusief verschotten (zoals griffierecht en deurwaarderskosten) en andere belastingen, heffingen en rechten.
4.4. Voordat NICO Advocatuur aanvangt met werkzaamheden en verder op ieder moment heeft NICO Advocatuur het recht een voorschot te vragen. NICO Advocatuur is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten totdat dit voorschot is betaald.
4.5. NICO Advocatuur zal in beginsel iedere maand declareren. NICO Advocatuur heeft het recht de prijs tussentijds en/of in delen te factureren.
4.6. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum per bank in euro’s te geschieden.
4.7. Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op NICO Advocatuur te verrekenen met betalingsverplichtingen aan NICO Advocatuur of de betalingsverplichtingen op te schorten, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten. Dit artikellid geldt niet indien opdrachtgever een Consument is.
4.8. Indien de opdracht wordt uitgevoerd ten behoeve van meerdere natuurlijke personen of rechtspersonen, zijn al deze personen hoofdelijk aansprakelijk om de facturen aan NICO Advocatuur te betalen. Wijst de opdrachtgever een derde aan die de facturen van NICO Advocatuur zal voldoen, dan is en blijft de opdrachtgever, naast die derde, daarvoor hoofdelijk aansprakelijk.

5. Intellectuele eigendomsrechten
5.1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoudt NICO Advocatuur de auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door hem geleverde zaken, adviezen, contracten, algemene voorwaarden, de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte rapporten, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, presentaties, enz.
5.2. Opdrachtgever garandeert dat alle in het kader van de overeenkomst door opdrachtgever (of derden namens Opdrachtgever) aan NICO Advocatuur verstrekte materialen of gegevens vrij zijn van intellectuele eigendomsrechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart NICO Advocatuur voor aanspraken van Derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. Opdrachtgever is gehouden tot vergoeding van alle schade die NICO Advocatuur door aanspraken met betrekking tot door Derden beweerde rechten lijdt. Verder is opdrachtgever gehouden in en buiten rechte alle bijstand te bieden aan NICO Advocatuur met betrekking tot dergelijke aanspraken.

6. Aansprakelijkheid
6.1. Iedere aansprakelijkheid van NICO Advocatuur voor schade tegenover opdrachtgevers en derden is beperkt tot het bedrag waarop in het betreffende geval uit hoofde van de door NICO Advocatuur gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat in het betreffende geval op grond van de voorwaarden van die verzekering voor rekening van NICO Advocatuur komt.
6.2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de gezamenlijke aansprakelijkheid van NICO Advocatuur of (voorheen) bij haar werkzame personen (in welke hoedanigheid ook) beperkt tot het door de opdrachtgever betaalde honorarium, echter tot een maximum van € 5.000,–.
6.3. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van NICO Advocatuur vrijwaart de opdrachtgever NICO Advocatuur – en zal de opdrachtgever NICO Advocatuur schadeloos stellen – ter zake alle vorderingen, aanspraken en rechtsvorderingen die een derde op enig tijdstip op NICO Advocatuur mocht hebben, of jegens NICO Advocatuur mocht instellen en die direct of indirect voortvloeien uit, of verband houden met de werkzaamheden of diensten verricht of te verrichten door dan wel namens NICO Advocatuur voor de opdrachtgever, of die anderszins verband houden met de opdracht van de opdrachtgever aan NICO Advocatuur. De schadeloosstelling betreft ook schade, kosten en uitgaven van NICO Advocatuur in verband met een dergelijke vordering, aanspraak of rechtsvordering. Onder vrijwaring valt ook vergoeding door de opdrachtgever van redelijke kosten voor juridische bijstand van NICO Advocatuur.
6.4. Alle aansprakelijkheidsbeperkingen in deze algemene voorwaarden gelden niet in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid door NICO Advocatuur of zijn leidinggevende ondergeschikten.

7. Toepasselijk recht en geschillen
7.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij NICO Advocatuur partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
7.2. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd te oordelen over geschillen.