Boete NVWA

De NVWA kan zelfstandig (namens de minister) een boete opleggen. Deze boetes variëren van € 450 tot 820.000. Tegen deze boete kun je bezwaar aantekenen. Er zijn talloze zaken bekend waarbij de boete van de NVWA onderuit gaat. De NVWA past de regels niet altijd goed toe. Als advocaat sta ik ondernemers bij om boetes aan te vechten en dat loont! In dit artikel leg ik uit hoe het werkt en krijg je bruikbare tips. Ook lees je in dit artikel een aantal voorbeelden van zaken die ik won met landelijke impact.

Bezwaar maken tegen boete NVWA

De NVWA stelt na de controle een rapportage op. Voordat de NVWA een boete oplegt, stuurt de NVWA meestal eerst een brief met het voornemen tot het opleggen van een boete. Daar kun je vervolgens een zienswijze tegen indienen (meestal binnen twee weken). Dat is niet verplicht. De boete wordt normaal gesproken automatisch opgelegd wanneer je geen zienswijze indient. Tegen de definitieve boete kun binnen 6 weken bezwaar indienen. Dien tijdig bezwaar in! Wanneer je niet tijdig bezwaar indient, is de boete onherroepelijk.

Vraag altijd het complete dossier op de bij de NVWA (inclusief hun rapportage), zodat je weet waar zij hun boete op baseren.

Heb je meer tips of hulp nodig? Of heb je andere vragen? Ik ben als advocaat gespecialiseerd in het procederen tegen de NVWA. Neem gerust vrijblijvend contact op via 06 340 93 944 of info@nico-advocatuur.nl. Het eerste telefoongesprek is gratis!

Advocaat boete NVWA

De wetgeving waar de NVWA op controleert, is ontzettend ingewikkeld en verandert continu. Het is belangrijk dat je je in een zo vroeg mogelijk stadium laat bijstaan door iemand die verstand heeft van deze ingewikkelde regelgeving én veel ervaring heeft met controles door de NVWA. Het liefst nog voordat de NVWA langskomt.

Als advocaat heb ik zowel kennis van procederen als van de ingewikkelde regelgeving. Ik heb verder een netwerk van diverse deskundigen waar ik mee samenwerk, die verstand hebben van de technische aspecten die erbij komen kijken. Ik help je dan ook graag bij een controle en om een eventuele boete van de NVWA aan te vechten.

Vragen of benieuwd wat ik voor je kan betekenen? Neem gerust vrijblijvend contact op via 06 340 93 944 of info@nico-advocatuur.nl. Het eerste telefoongesprek is gratis!

De agrarische sector gaat mij aan het hart. Ik heb een achtergrond in deze sector en ik werk dan ook veel voor agrarisch ondernemers.  Ook MKB’ers sta ik bij in discussies met de NVWA.

Lees verder onder foto.

Verlaging boete NVWA

Uit de praktijk merk ik dat het indienen van een zienswijze of daaropvolgend bezwaar kan leiden tot enorme verlagingen van boetes. Soms kom je er met de NVWA niet uit. Regelmatig loont het om dan te gaan procederen. De hoogste rechter op dit gebied (het College van Beroep voor het bedrijfsleven, CBb), verklaart regelmatig hoger beroepen gegrond.

Voorbeelden van successen

Om je een idee te geven, deel ik een aantal successen uit mijn eigen praktijk. Na controle door de NVWA had RvO aan een klant van mij een voornemen tot een boete gestuurd van ruim € 44.000, vanwege overtredingen van derogatieregels en een discussie over de diercategorieën. Na een pittige discussie kreeg ik december 2019 het bericht dat dit voornemen is teruggetrokken en dat ze volstaan met een waarschuwing.

Daarnaast kreeg een vleesveehouder vorig jaar een boete van ruim € 27.000 vanwege het onjuist opgeven van natuurland en het (deels daardoor) overschrijden van gebruiksnormen.  Na het indienen van bezwaar is de boete eind 2019 naar beneden bijgesteld naar zo’n € 7.000, omdat de onderliggende berekening niet klopte en de boete op basis van de rechtspraak veel te hoog was.

Twee voorbeelden van andere zaken tegen de NVWA die ik won met landelijke impact:

  • In de zogenaamde I&R-affaire kreeg de NVWA in een spoedprocedure een tik op de vingers en de rechter in de hoofdzaak oordeelde twee jaar later definitief dat de NVWA fout zat. Dit leidde zelfs tot excuses van de minister.
  • Na de uitbraak van de oorlog in Oekraïne, importeerde mijn klant als hondenfokster Oekraïense Rottweilers in een noodsituatie. De NVWA nam ze in beslag op basis van een streng beleid dat ze landelijk hadden uitgezet, maar dat draaide de rechter terug. Het landelijke beleid van de NVWA kon dus geen stand houden.

Wat doe je als de NVWA langskomt?

De NVWA kan aangekondigd en onaangekondigd langskomen om te controleren. Voordat ze bij je op de stoep staan, hebben ze de controle vaak al voorbereid om te kijken welke dingen er opvallen. Vaak vragen ze documenten uit de boekhouding op en stellen ze vragen. Je bent verplicht mee te werken aan een controle.

Belangrijke tip: later op terug komen

Belangrijkste tip: begin niet uit jezelf van alles te verklaren. Informatie die je afgeeft, kan een reden zijn om door te vragen of door te zoeken. Wanneer de toezichthouder vragen begint te stellen, vraag dan of de vragen op papier kunnen worden gezet/gemaild kunnen worden, zodat je de tijd krijgt het goed uit te zoeken en er op een geschikt moment zo volledig mogelijk te antwoorden. Mondelinge verklaringen kunnen snel uit hun verband worden gehaald of onvolledig op papier worden gezet. Ik kom het helaas vaak tegen in processen-verbaal of andere documenten waarin een verklaring is opgenomen.

Lees hier ook artikel over NVWA-controles met meer tips.

Boete verlagen vanwege financiële situatie

De NVWA dient ook rekening te houden met de financiële draagkracht van de ondernemer. Het is verstandig zelf duidelijk aan te geven dat je de boete wilt laten verlagen vanwege de financiële situatie. Meestal zal de NVWA dan vragen aan te tonen dat er sprake is van zeer bijzondere en zwaarwegende omstandigheden. Een ondernemer zal dan vaak in ieder geval de volgende documenten moeten opsturen:

  • de meest recente originele inkomensverklaring van de belastingdienst (IB-60 verklaring);
  • de meest recente belastingaangifte van het bedrijf en indien van toepassing van de eigena(a)r(en)/venno(o)t(en);
  • recente afschriften van bank- en spaarrekeningen;
  • de laatste jaarrekening van het bedrijf.

Let wel, wanneer je niet exact deze gegevens aanlevert, maar wel voldoende informatie aan de NVWA verschaft waaruit blijkt dat sprake is van onvoldoende financiële draagkracht, zal de NVWA de boete ook moeten verlagen. Dat doet de NVWA niet altijd en het kan dan zeker lonen het aan de rechter voor te leggen.

Wanneer je voldoende aantoont dat sprake is van onvoldoende financiële draagkracht, zal de NVWA de boete normaal gesproken verlagen met 50%.

Hoogte van de boete

De hoogte van de boete van de NVWA hangt af van de wet waarop deze gebaseerd en de overtreding. Ook spelen de ernst van de overtreding en de verwijtbaarheid een rol. Een boete kan bovendien lager uitvallen indien het financieel niet goed gaat met het bedrijf.

Als de boete bijvoorbeeld is gebaseerd op de Wet dieren, varieert de boete tussen de 500 euro tot 820.000 euro. Bedrijven met een hoge omzet kunnen een boete krijgen van 10% van de jaaromzet. De wet kan een vooraf vastgesteld (gefixeerd) bedrag per overtreding aangeven of een bandbreedte aangeven waarbinnen de NVWA de boete vaststelt.

De omvang van de onderneming speelt een rol bij boetes die gebaseerd zijn op de Warenwet en bij boetes die gebaseerd zijn op de Geneesmiddelenwet. De boete voor overtredingen van de Warenwet is bij een bedrijf met meer dan 50 medewerkers tweemaal zo hoog. In de beleidsregels die horen bij de Geneesmiddelenwet staat dat de boete wordt afgestemd op de omvang van de onderneming (in stappen).