Grondgebruik, zet je dat op papier?

Hoeveel grond je als boer in gebruik hebt, is belangrijk om te kunnen bepalen hoeveel mest je op je eigen bedrijf kwijt kunt en hoeveel GLB-subsidies je ontvangt. Als je de grond gebruikt, maar je geen eigenaar bent, moet je dit dan op papier kunnen aantonen? In deze blog leg ik uit waarom het verstandig is de toestemming voor het gebruik van de grond goed op papier te zetten.

Boete te weinig pluimveerechten

Pluimveehouders dienen voldoende pluimveerechten te hebben voor het houden van pluimvee. De NVWA controleert hierop. Wat kun je verwachten wanneer je te weinig pluimveerechten voor je pluimvee hebt? Hoe hoog is de boete? Lees hier meer.

Grondgebruikersverklaring, heel onverstandig

Informele pacht komt in de praktijk vaak voor. Bijvoorbeeld akkerbouwers die een opslagschuur ‘huren’ en veehouders die nog werken met grondgebruikersverklaringen. Niet doen, als je het mij vraagt. Het is niet zo moeilijk het goed te regelen. Lees er hier meer over.

Menselijke maat

De bestuursrechter gaat beter kijken of besluiten van de NVWA niet te ver gaan (evenredig zijn). De menselijke maat komt dus een beetje terug. Lees hier hoe dat uitwerkt in de praktijk.

Kunst van samenwerken

Samenwerken is een kunst. Bijvoorbeeld bij het opstellen van een goed maatschapscontract. Dit komt tot stand in nauwe samenwerking tussen iemand die er vanuit de fiscale hoek naar kijkt en iemand die het juridische verhaal in de gaten houdt. Lees hier hoe ik dat doe.

Meerdere stallen, één bedrijf?

Wanneer je als landbouwbedrijf meerdere stallen of locaties hebt, wordt dit dan gezien als één bedrijf of meerdere bedrijven binnen de mestwetgeving? Laatst deed het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden hierover een interessante uitspraak.

Handhaving fosfaatrechten op stoom

Inmiddels kennen we al een paar jaar het fosfaatrechtenstelsel. De NVWA houdt toezicht op de naleving van het fosfaatrechtenstelsel. Inmiddels is de handhaving op gang gekomen. Lees hier tips in geval van controle.

Jurisprudentie fosfaatrechten civiel 2018 – medio 2020

Op 1 januari 2018 is het fosfaatrechtenstelsel in werking getreden. Hoewel dit een publiekrechtelijke regeling is, werkt deze wetgeving ook door in civielrechtelijke procedures. In dit artikel is een selectie opgenomen van de jurisprudentie in civiele zaken over fosfaatrechten in de periode van 1 januari 2018 tot 1 juli 2020 in de relatie tussen de jongvee-opfokker en de melkveehouder en de relatie tussen de in- en uitschaarder.

Uitnodiging OM-zitting kalverfraude – schakel tijdig advocaat in

De laatste tijd ontvingen zo'n 200 veehouders een uitnodiging van het Openbaar Ministerie (OM) voor een OM-zitting in zaken over kalverfraude (I&R). Er worden daarbij 'boetes' van vele duizenden euro's 'opgelegd'. De afgelopen weken heb ik meerdere veehouders hierin bijgestaan en regelmatig de boete (aanzienlijk) kunnen verlagen. Schakel tijdig een advocaat in wanneer je uitnodiging hebt gekregen voor een OM-zitting.

Wetsvoorstel aanpassing begrip melkvee fosfaatrechten

Minister Schouten maakte mei 2020 een wetsvoorstel over fosfaatrechten bekend, dat onschuldig leek en weinig leek te wijzigen (Wetsvoorstel begrip melkvee, vrijstelling jongvee en afromingsvrije lease). Het kreeg weinig aandacht in de vakbladen, maar volgens mij heeft de voorgestelde wijziging vervelende praktische gevolgen.

Regeling over stikstof in voer schiet doel voorbij

Begin mei 2020 maakte Schouten bekend hoe ze invulling geeft aan haar veevoermaatregel. Rantsoenadviseur Albart Coster en ik vrezen dat deze regeling niet zal bijdragen aan vermindering van stikstofuitstoot. De regeling is bovendien strijdig met het idee van kringlooplandbouw en leidt tot extra kosten. Wij bepleiten een beter doordachte, integrale aanpak.

Contracten in coronatijden

Door de uitbraak van het coronavirus in Nederland, is een deel van de economie stil komen te vallen. Wat kun je als ondernemer doen wanneer je je overeenkomsten niet meer kunt nakomen? Kun je een beroep op overmacht doen? Lees hier mijn tips.

Boete onvoldoende fosfaatrechten

Sinds 2018 dienen veehouders voldoende fosfaatrechten te hebben voor het houden van melkvee. Inmiddels is de NVWA begonnen met controles. Wat kun je verwachten wanneer je te weinig fosfaatrechten voor je koeien hebt? Hoe hoog is de boete? Lees hier meer.

Boete derogatie sterk naar beneden

Wanneer je de voorwaarden voor derogatie niet naleeft, kan het zijn dat de derogatie vervalt. Dat zorgt er vaak voor dat je een grote overschrijding van de gebruiksnormen hebt, waarvoor je beboet kunt worden. Lees hier meer over zo'n zaak, waarin de boete sterk werd gematigd.

Kom in actie tegen gevolgen I&R-affaire

Begin 2018 zijn zo’n 2.000 boerenbedrijven op slot gezet, wat inhield dat ze geen runderen meer mochten aan- en afvoeren. Nog altijd hebben boeren hier last van. Kun je een schadeclaim indienen? Wat doe je met een randvoorwaardenkorting? Lees hier hoe je de gevolgen tegengaat.

Controle op slacht van dieren

De NVWA houdt streng toezicht op boeren die hun dieren naar de slacht brengen en op bedrijven in de vleessector. Bij het slachten van dieren komen veel regels kijken. In dit artikel lees je dat deze regels niet altijd duidelijk zijn en waarom het loont tegen sancties op te komen.

Verweer tegen aanklacht dierenwelzijn

De wet legt boeren strenge eisen op als het gaat om dierenwelzijn. De NVWA controleert boeren of zij zich houden aan de regels. Soms worden ook sancties opgelegd. Het voeren van verweer loont! Lees hier waarom.

Fosfaatrechten voor vleesvee ten onrechte ingetrokken

Vorig jaar zond RvO diverse veehouders een herziene beschikking fosfaatrechten, waarin fosfaatrechten voor vleesvee werd ingetrokken. Dat mocht niet, oordeelt de rechter nu. Dat betekent niet alleen dat deze veehouders hun fosfaatrechten terug moeten krijgen, maar dat het beleid van RvO dus ook niet klopt. Lees hier wat de gevolgen zijn.