Klik hier om de privacy- en cookieverklaring te dowloaden.

Privacy- en cookieverklaring NICO Advocatuur

Versie november 2018

Inleiding en definities

Privacy is voor iedere rechtszoekende een belangrijk onderwerp. In deze verklaring lees je hoe NICO Advocatuur met jouw privacy omgaat, wat jouw belangrijkste rechten zijn op dat gebied en welke cookies we gebruiken.

NICO Advocatuur kan deze verklaring wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daar aanleiding toe geven. Op de website van NICO Advocatuur vind je altijd de meest actuele verklaring. De laatste versie is aangepast op 1 november 2018. Raadpleeg regelmatig de website om op de hoogte te blijven van wijzigingen.

Definities

Met ‘NICO Advocatuur’ wordt bedoeld: de heer mr. N. Bouwman, handelende onder de naam ‘NICO Advocatuur’ vanuit een eenmanszaak, zaakdoende aan de Gemeenteweg 72 te (7951 CP) Staphorst, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72842733.

Als er wordt gesproken over ‘de website’, wordt daarmee de website van NICO Advocatuur bedoeld: www.nico-advocatuur.nl.

Wie is de verantwoordelijke?

NICO Advocatuur is de verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens in de zin van de wet.

Wanneer is deze verklaring van toepassing?

Deze verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die NICO Advocatuur verzamelt en verwerkt van bezoekers van de website en de (potentiële) afnemers van diensten en producten van NICO Advocatuur. Door gebruik te maken van de website en/of de diensten en producten van NICO Advocatuur geef je toestemming voor verwerking van jouw persoonsgegevens volgens deze verklaring.

Wanneer je jonger bent dan 16 jaar, is het alleen toegestaan om gegevens op de website in te vullen met toestemming van een ouder of voogd die deze verklaring gelezen heeft. Personen onder de 16 jaar worden vriendelijk verzocht geen persoonsgegevens in te vullen op de website zonder deze toestemming.

Het kan zijn dat er op de website of in de berichten die NICO Advocatuur verzend, hyperlinks staan (naar andere websites e.d.). Deze verklaring is niet van toepassing op het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens van websites van anderen. Ook is NICO Advocatuur ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor advertenties van derden.

Welke gegevens verzamelt NICO Advocatuur en waarvoor?

Algemene personaliagegevens

Wanneer je je meldt bij NICO Advocatuur met een vraag of ander bericht, verzamelt NICO Advocatuur je naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en, wanneer aanwezig, KvK-nummer en BTW-nummer. Deze gegevens verzamelt NICO Advocatuur om adequaat op je vraag of bericht te kunnen reageren en om de overeenkomst van opdracht uit te kunnen voeren. 

Wettelijke identificatie

NICO Advocatuur is wettelijk verplicht zijn klanten te identificeren. Bij aanvaarding van de opdracht vergewist NICO Advocatuur zich van de identiteit van de klant en in voorkomend geval tevens van de identiteit van de tussenpersoon die de opdracht namens de klant verstrekt, tenzij de aard of de omstandigheden van de zaak dit onmogelijk maken. Bij de aanvaarding van de opdracht gaat NICO Advocatuur na of in redelijkheid aanwijzingen bestaan dat de opdracht strekt tot voorbereiding, ondersteuning of afscherming van onwettige activiteiten. NICO Advocatuur mag afgaan op de juistheid van de hem door de klant verstrekte gegevens zolang in redelijkheid aanwijzingen van het tegendeel ontbreken. Indien NICO Advocatuur gerede twijfel heeft, dan wel indien er omstandigheden zijn die gerede twijfel rechtvaardigen, over de juistheid van de door of namens de klant verschafte gegevens of de identiteit van de klant of de tussenpersoon, stelt NICO Advocatuur een onderzoek in naar de juistheid van de verschafte gegevens, de achtergrond van de klant, de tussenpersoon onderscheidenlijk het doel van de opdracht, tenzij de aard of omstandigheden van de zaak dit onmogelijk maken.

Om aan de toezichthouder te kunnen aantonen dat NICO Advocatuur aan de identificatieplicht heeft voldaan, slaat NICO Advocatuur het nummer van het identiteitskaart en de vervaldatum van het desbetreffende identiteitskaart op. Ook bewaart NICO Advocatuur een uittreksel van de Kamer van Koophandel (indien de klant staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel).

Aanvullende identificatie Wwft

Op bepaalde diensten door NICO Advocatuur is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van toepassing. De Wwft bevat zowel de verplichting tot het doen van cliëntenonderzoek als de verplichting een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie te melden. Uitgangspunt van de wet is de risicogebaseerde benadering van de naleving de wet. De Wwft schrijft aan de hand van open normen voor wat de advocaat in het kader van de bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme moet doen. Het is aan de advocaat deze open normen in te vullen bij de daadwerkelijke naleving van deze wet. NICO Advocatuur volgt de handleiding(en) en instructies van de Nederlandse orde van advocaten. Zie hierover: https://www.advocatenorde.nl/handleiding-wwft-voor-advocaten

Weigeren dienstverlening

NICO Advocatuur is wettelijk verplicht zich te onthouden van de verlening van diensten of het neerleggen van een opdracht, indien hij in redelijkheid niet in voldoende mate de gegevens, bedoeld onder het kopje ‘Wettelijke identificatie’ en ‘Aanvullende identificatie Wwft’ (hierboven) heeft verkregen, of indien in redelijkheid aanwijzingen bestaan dat de opgedragen diensten strekken tot de voorbereiding, ondersteuning of afscherming van onwettige activiteiten.

Bezoek aan de website

Wanneer je de website bezoekt, verzamelt NICO Advocatuur gegevens over jouw bezoek aan de website (inclusief cookies).

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

NICO Advocatuur verwerkt persoonsgegevens, omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, en verdere gegevens als je ons daar toestemming voor hebt gegeven. Indien wij jouw gegevens verwerken op grond van uw toestemming, kun je deze toestemming te allen tijde weer intrekken.

Verder verwerkt NICO Advocatuur persoonsgegevens, omdat dit wettelijk verplicht is.

Daarnaast gebruikt NICO Advocatuur de contactgegevens om de relaties van NICO Advocatuur te informeren over ontwikkelingen en informatie over de producten en diensten, bijvoorbeeld via het versturen van nieuwsbrieven.

Welke cookies gebruikt NICO Advocatuur?

Op de website worden verschillende type permanente – en sessiecookies gebruikt. Een cookie is een klein tekstbestand dat op je computer, smartphone of ander apparaat wordt geplaatst op het moment dat je de website bezoekt. Sessiecookies worden verwijderd na het afsluiten van de browser, en hebben betrekking op een eenmalig bezoek. Met behulp van permanente cookies die, afhankelijk van het type cookie, enkele jaren bewaard blijven kunnen wij je herkennen bij een volgend bezoek aan onze website.

Functionele of noodzakelijke cookies

Er worden noodzakelijke en functionele cookies gebruikt om jouw instellingen en voorkeuren te onthouden bij terugkerende bezoeken.

Analytische cookies

De analytische cookies worden gebruikt om het websitebezoek te onderzoeken. Zo houden wij bij op welke manier je onze website bezoekt, hoe vaak en hoe lang je bepaalde pagina’s bezoekt en wat jouw klik- en surfgedrag is. Hiervoor maken wij gebruik van cookies van derden. Zo plaatsen wij cookies van Google Analytics. Deze gegevens worden niet gekoppeld aan je naam, adres of e-mailadres, maar worden alleen gebruikt om inzage te verkrijgen over het bezoek aan onze website en de inrichting van onze website hierop aan te passen. Wij hebben op het verdere gebruik hiervan door deze derden geen invloed. Lees de privacyverklaringen van deze partijen voor meer informatie.

Cookies wissen en blokkeren

Sessiecookies worden na elk bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies kun je via de browserinstellingen op ieder gewenst moment verwijderen. Je kunt er tevens via de browserinstellingen voor kiezen om geen cookies toe te staan. Het blokkeren en/of verwijderen van cookies kan tot gevolg hebben dat de website van NICO Advocatuur niet langer (volledig) functioneert. Voor meer informatie over het blokkeren en verwijderen van cookies kun je de handleiding en instellingen van je browser raadplegen.

Hoe lang bewaren wij de persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs noodzakelijk gezien de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. In de wet staan geen exacte voorschriften over bewaartermijn. NICO Advocatuur hanteert daarom de volgende criteria voor de bezwaartermijn:

  • bestaat er een wettelijke plicht om de persoonsgegevens te bewaren? Dan wordt die termijn gevolgd. Denk aan fiscale regelgeving over het bewaren van de administratie of het bijhouden van bewijs dat voldaan is aan de Wwft;
  • welke wensen heb jij als betrokkene? Sommige klanten geven bijvoorbeeld aan graag geïnformeerd te willen worden over nieuwe ontwikkelingen. Dan bewaart NICO Advocatuur de persoonsgegevens net zo lang als nodig is om aan deze wens te voldoen;
  • zijn de gegevens nog nodig voor de uitvoering van de overeenkomst?

Je kunt NICO Advocatuur op ieder moment verzoeken om gegevens te verwijderen of aan te passen.

NICO Advocatuur kan ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens niet (direct) te verwijderen, indien dit gezien wettelijke bewaartermijnen niet toegestaan of niet wenselijk is, en het bewaren van deze gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op jouw privacy.

Welke partijen hebben toegang tot welke persoonsgegevens?

Het is mogelijk dat NICO Advocatuur bij het uitvoeren van zijn diensten bepaalde persoonsgegevens deelt met derde partijen. Deze partijen zijn:

  • derde partijen die NICO Advocatuur inschakelt of benadert bij de uitvoering van de overeenkomst, zoals postverwerkers, bezorgdiensten, deurwaarders, gerechtelijk colleges, notarissen, accountants, externe adviseurs, etc. Dit wordt vooraf zo goed mogelijk afgestemd met de klant;
  • IT-partners die zorgen voor hosting en onderhoud van de website en die zorgdragen voor de ICT-infrastructuur van NICO Advocatuur;
  • het administratiekantoor aan welke partij NICO Advocatuur opdracht heeft gegeven tot het geven van fiscaal advies, het doen van fiscale aangiftes, het voeren van administratie, etc.;
  • het incasso- en/of deurwaarderskantoor die NICO Advocatuur inschakelt voor de incasso van zijn vorderingen op de betreffende klant;
  • toezichthouders en opsporingsinstanties (zoals de lokale deken van de Orde van Advocaten) wanneer die daar om vragen (en daartoe gerechtigd zijn);
  • andere partners waar NICO Advocatuur cookies, plug-ins, applicaties en/of andere software gebruikt op de website (zie ook onderdeel over cookies).

NICO Advocatuur waarborgt indien redelijkerwijs mogelijk dat deze derden de gegevens verwerken in overeenstemming met deze verklaring en slechts gebruiken voor het overeengekomen doel.

NICO Advocatuur verkoopt of verspreidt jouw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming aan derden die als doel hebben de gegevens te gebruiken voor direct marketing.

Hoe worden jouw persoonsgegevens beschermd?

NICO Advocatuur gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging of onrechtmatig gebruik, die gezien de daarmee gemoeide kosten en de aard van de persoonsgegevens redelijk zijn.

Inzage, correctie en verwijdering

Je mag NICO Advocatuur te allen tijde inzage verzoeken in jouw persoonsgegevens. Ook kun je NICO Advocatuur verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Je hebt het recht bezwaar te maken de verwerking van jouw persoonsgegevens. Heb je toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens, dan heb je het recht deze toestemming in te trekken. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Wanneer je klachten hebt over de manier waarop NICO Advocatuur met jouw gegevens omgaat, laat NICO Advocatuur dit dan weten, zodat NICO Advocatuur hier mee aan de slag kan. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen, bezwaren, verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar:

NICO Advocatuur
Gemeenteweg 72
7951 CP  STAPHORST
E-mail: info@nico-advocatuur.nl
Telefoon: 06 340 93 944