Samenwerking met compagnon(s)

Veel ondernemers werken binnen hun bedrijf samen met een of meer compagnon(s). Denk aan een vennootschap onder firma (v.o.f.), waarin je samenwerkt met een of meer andere vennoten. Of aan een besloten vennootschap (B.V.), waarin je samenwerkt met een of meer andere aandeelhouders/bestuurders (‘eigenaren’ van de B.V.). Aan alles waaraan je bent begonnen, komt een keer een eind. Ook aan die samenwerking. Onderweg kun je bovendien in de onderlinge samenwerking obstakels tegenkomen. Het kan zijn dat je verschil van inzicht krijgt over een grote investering of dat één van jullie ziek raakt. Het is belangrijk daarover duidelijke afspraken te maken. Ik licht een aantal onderwerpen uit waar je maar beter goed over na kunt denken.

Besluitvorming

Als je met meerdere personen een bedrijf runt, is het belangrijk dat je duidelijke afspraken maakt over hoe besluiten worden genomen en hoe de stemming werkt. Wanneer je bijvoorbeeld met z’n drieën bent, geldt dan gewoon altijd ‘meerderheid van stemmen’? Of zijn er belangrijke beslissingen waarbij iedereen het eens moet zijn (unanimiteit)?

Arbeidsongeschiktheid

Hopelijk kun je in goede gezondheid doorwerken tot je pensioen. Helaas kan er altijd iets gebeuren, waardoor je niet meer kunt werken. Hoe lang krijg je dan doorbetaald vanuit de zaak? En mag je dan altijd in de zaak blijven of is het verstandiger dat de arbeidsongeschikte compagnon op enig moment zich uit laat kopen? En regel je een vangnet vanuit het bedrijf of extern, bijvoorbeeld door een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Verplicht laten uitkopen

Er zijn situaties dat de samenwerking niet langer wenselijk is en dat een compagnon zich het beste kan laten uitkopen. Denk aan het geval een compagnon de boel belazert. Ook kan het in geval van vroegtijdig overlijden van een compagnon verstandig zijn dat de erfgenamen niet in het bedrijf stappen, maar het bedrijfsaandeel laten uitkopen door de andere compagnon(s). En zo zijn er nog een heel aantal situaties te bedenken waarbij je een compagnon (of de erfgenamen) kunt verplichten zich te laten uitkopen. In welke situaties wil je dat? En welke prijs wordt er dan betaald voor het aandeel in het bedrijf? En is prijs anders wanneer er verwijtbaar handelen (bijvoorbeeld fraude) in het spel is?

Geschillen

Als compagnons kun je oneens worden over een belangrijke investering. Of het kan zijn dat je een geschil krijgt waar je onderling niet uitkomt. Regel je niets, dan betekent dat in de praktijk dat je bent overgeleverd aan een procedure bij de rechter, wil je alsnog een oplossing. In veel gevallen is er ook een andere manier van geschilbeslechting mogelijk. Je kunt ook van tevoren (in je overeenkomst) afspreken dat een onafhankelijke geschilbeslechter (bijvoorbeeld een mediator) die je samen aanwijst, de knoop doorhakt. Dat kan een stuk eenvoudiger, sneller en goedkoper zijn dan een gerechtelijke procedure. Het is verstandig daar van tevoren goede afspraken over te maken

Overeenkomst

En zo zijn er nog een heel aantal onderwerpen die je maar beter goed op papier kunt uitwerken (op het moment dat de verhoudingen nog goed zijn en er nog geen onverwachte gebeurtenis, zoals ziekte of zelfs overlijden, heeft plaatsgevonden). Heb je een v.o.f., dan doe je dit in een vennootschapsovereenkomst. Bij een maatschap heet dit een maatschapsovereenkomst en in geval van een B.V. regel je dit in een aandeelhoudersovereenkomst.

Hulp nodig?

Als advocaat stel ik regelmatig dit soort overeenkomsten op voor compagnons, vaak in nauwe samenwerking met de accountant/boekhouder. Dat laatste is erg belangrijk. Het moet namelijk ook fiscaal op orde zijn en aansluiten bij je financiële administratie.

Vragen of benieuwd wat ik voor je kan betekenen? Neem gerust vrijblijvend contact op via 06 340 93 944 of info@nico-advocatuur.nl. Het eerste telefoongesprek is gratis!